O NAS

O NAS

Firma EURODRUT z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem na rynku, należy do naj­więk­szych firm w Pol­sce dys­try­bu­ują­cych prze­wody nawo­jowe do uzwa­ja­nia sil­ni­ków elek­trycz­nych, trans­for­ma­to­rów, cewek i innych ele­men­tów induk­cyj­nych. Oprócz dru­tów ofe­ru­jemy rów­nież wszel­kie kom­po­nenty słu­żące budo­wie lub rege­ne­ra­cji sil­ni­ków. Sie­dziba firmy mie­ści się w Tarnowie Podgórnym, gdzie znaj­duje się maga­zyn główny. 

Dzięki współ­pracy ze spraw­dzo­nymi, reno­mo­wa­nymi pro­du­cen­tami pol­skimi i zagra­nicz­nymi możemy zapro­po­no­wać Pań­stwu sze­roki wybór pro­duk­tów i bardzo dobry serwis . Nasi dostawcy to naj­więksi w Euro­pie pro­du­cenci dru­tów nawo­jo­wych:  DAHREN SWEDEN ,  EDERFIL& BECKER -SPAIN oraz Polski producent DAHREN POLAND. Również na Polskę i całą Europę Wschodnią na wyłączność repre­zen­tujemy firmę ROYAL DIAMOND-SPAIN produ­centa środków impre­gnu­jących dla przemysłu elektro­me­cha­nicznego i elektro­nicznego (lakiery, żywice, impre­gnaty etc.) oraz firmę RONSEN SUPER MICRO-WIRE – CHINA  pro­du­centa ultra cienki prze­wo­dów nawo­jo­wych. Dodatkowo nawiązaliśmy współpracę z firmą ETERNAL AUTOMATION -CHINA producentem maszyny dla uzwojeń elektrycznych, takich jak produkcja transformatorów, przekaźników i cewek, a także całych linii produkcyjnych, którego również zostaliśmy przedstawicielem na Europę Wschodnią.  

Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie oraz wysoka pozy­cja ryn­kowa uła­twia kom­plek­sową i pro­fe­sjo­nalną obsługę małych i śred­nich firm, aż po duże jed­nostki prze­my­słowe. Firma roz­wija się i sys­te­ma­tycz­nie roz­bu­do­wuje swoją sieć sprze­daży. Jeste­śmy otwarci na indy­wi­du­alne nego­cja­cje doty­czące cen i ter­mi­nów płat­no­ści. Jeste­śmy firmą, która potrafi dzia­łać w spo­sób nie­sza­blo­nowy, co prze­kłada się na indy­wi­du­alne podej­ście do każ­dego z klien­tów. Cały czas dbamy, aby ofe­ro­wane przez nas pro­dukty były inno­wa­cyjne, funk­cjo­nalne i naj­wyż­szej jako­ści, aby w 100% speł­niały ocze­ki­wa­nia klien­tów i przy­spo­rzyły im zado­wo­le­nia oraz real­nych korzy­ści bizne­so­wych. Pro­po­nu­jemy part­ner­skie zasady współ­pracy, mamy nadzieję, że prze­łożą się na nasz wza­jemny suk­ces.FORMULARZ KONTAKTOWY