TARTOZÉKOK

TARTOZÉKOK

W maga­zy­nie posia­damy nowe jed­no­fa­zowe i trój­fa­zowe sil­niki elek­tryczne pol­skich i zagra­nicz­nych pro­du­cen­tów, w tym: Grupa CANTONI (Besel S A., Celma Indukta S A., Emit S A.), TAMEL S A., SIEMENS i inni pro­du­cenci. Czę­ści zamienne są dostępne dla stan­dar­do­wych typów sil­ni­ków.
Oferta obej­muje rów­nież wiele pod­ze­spo­łów i kom­po­nen­tów, które są wyko­rzy­sty­wane do rege­ne­ra­cji sil­ni­ków elek­trycz­nych, mię­dzy innymi: osłony wen­ty­la­to­rów, wen­ty­la­tory, prze­łącz­niki odśrod­kowe, łoży­ska, kon­den­sa­tory, stan­dar­dowe szczotki węglowe i wiele innych.

Aby otrzy­mać ofertę lub wię­cej infor­ma­cji tech­nicz­nych, skon­tak­tuj się z nami.