O FIRMIE

O FIRMIE

O FIRMIE

Firma EURODRUT z wielo­letnim doświad­czeniem na rynku, należy do najwięk­szych firm w Polsce dystry­bu­ujących przewody nawojowe do uzwajania silników elektrycznych, trans­for­ma­torów, cewek i innych elementów induk­cyjnych. Oprócz drutów oferujemy również wszelkie kompo­nenty służące budowie lub regene­racji silników. Siedziba firmy mieści się w Plewi­skach na obrzeżach Poznania, gdzie znajduje się magazyn główny.

 

Dzięki współ­pracy ze spraw­dzonymi, renomo­wanymi produ­centami polskimi i zagra­nicznymi możemy zapro­po­nować Państwu szeroki wybór produktów. Nasi dostawcy to najwięksi w Europie produ­cenci drutów nawojowych: AB DAHRENTRAD, EDERFIL& BECKER oraz Polski producent LWW ŚLĄSKA.

 

Również na Polskę i całą Europę Wschodnią na wyłączność repre­zen­tujemy firmę ROYAL DIAMOND produ­centa środków impre­gnu­jących dla przemysłu elektro­me­cha­nicznego i elektro­nicznego (lakiery, żywice, impre­gnaty etc.) oraz firmę RONSEN SUPER MICRO-WIRE produ­centa ultra cienki przewodów nawojowych.

Wielo­letnie doświad­czenie oraz wysoka pozycja rynkowa ułatwia kompleksową i profe­sjo­nalną obsługę małych i średnich firm, aż po duże jednostki przemy­słowe. Firma rozwija się i syste­ma­tycznie rozbu­dowuje swoją sieć sprzedaży. Jesteśmy otwarci na indywi­dualne negocjacje dotyczące cen i terminów płatności. 

 

Jesteśmy firmą, która potrafi działać w sposób niesza­blonowy, co przekłada się na indywi­dualne podejście do każdego z klientów. Cały czas dbamy, aby oferowane przez nas produkty były innowa­cyjne, funkcjo­nalne i najwyższej jakości, aby w 100% spełniały oczeki­wania klientów i przyspo­rzyły im zadowo­lenia oraz realnych korzyści bizne­sowych. Propo­nujemy partnerskie zasady współ­pracy, mamy nadzieję, że przełożą się na nasz wzajemny sukces.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Przewiń na górę