KLINY

KLINY

Kliny, zasuwki znaj­dują zasto­so­wa­nie przede wszyst­kim w budo­wie trans­for­ma­to­rów i sil­ni­ków elek­trycz­nych. W sprze­daży posia­damy sze­roki wybór asor­ty­mentu na różne klasy ter­malne, m.in. stan­dar­dowe kliny drew­niane wyko­nane z drewna buko­wego odporne na klasę ter­malną E-120°C, zasuwki TRIPLEX stwo­rzone na bazie 3-war­stwo­wej folii polie­stro­wej obu­stron­nie lami­no­wa­nej impre­gno­waną włók­niną polie­strową, odporne na klasę ter­malną F-155°C czy kliny szklano-epok­sy­dowe, które zale­cane są do prac w wyso­kich tem­pe­ra­tu­rach oraz uciąż­li­wych warun­kach pracy np. kopal­niach. Oferta jest bar­dzo bogata a wła­sne matryce umoż­li­wiają szybką i nie­drogą pro­duk­cję kli­nów czę­sto odbie­ga­ją­cych od wymia­rów stan­dar­do­wych.

E (120°C)
DREWNIANE (MADERA)

B (130°C)
POLIESTROWE

F (155°C)
TRIPLEX

F (155°C)  / H (180°C)
SZKLANO-EPOKSYDOWE