IZOLACJE

IZOLACJE

Mate­riały elek­tro­izo­la­cyjne czy ina­czej zwane mate­riały gięt­kie są istot­nym ele­men­tem kon­struk­cji sil­ni­ków i trans­for­ma­to­rów oraz wielu innych urzą­dzeń elek­trycz­nych. W ofer­cie posia­damy pro­dukty wytrzy­małe w kla­sach ter­mal­nych 105°C do 260°C. Pro­dukty naj­wyż­szej jako­ści pro­du­cen­tów m.in. ROYAL DIAMOND, 3 M itp.

Szczegółowe informacje dotyczące naszych produktów dostępne poniżej. [format PDF]

Klasa termalna A-105°C

Klasa termalna B-130°C

Klasa termalna F-155°C

Klasa termalna H-180°C

Klasa termalna N-200°C

Klasa termalna -240°C

Klasa termalna -260°C

 

* NA ZAMÓWIENIE

Nasza oferta obejmuje standardowe materiały giętkie w standardowych wymiarach, ale mamy możliwość zapewnienia pełnej gamy takich produktów w różnych wymiarach. Dodatkowo w ofercie mamy dostępne laminaty techniczne: Płyty szklano-epoksydowe TSE
Płyty bawełniano-fenolowe TCF TEKSTOLIT
Płyty papierowo-fenolowe PCF
Płyty szklano-silikonowe TSS
Płyty ślizgowe GP
Płyty poliestrowo-epoksydowe ślizgowe GP
Płyty antystatyczne szklano-epoksydowe ESD