IZOLACJE

IZOLACJE

Mate­riały elek­tro­izo­la­cyjne czy ina­czej zwane mate­riały gięt­kie są istot­nym ele­men­tem kon­struk­cji sil­ni­ków i trans­for­ma­to­rów oraz wielu innych urzą­dzeń elek­trycz­nych. W ofer­cie posia­damy pro­dukty wytrzy­małe w kla­sach ter­mal­nych A-105°C do N-200°C. Pro­dukty naj­wyż­szej jako­ści pro­du­cen­tów m.in. ROYAL DIAMOND, 3 M itp.

Szczegółowe informacje dotyczące naszych produktów dostępne poniżej. [format PDF]

Klasa termalna izolacji A-105°C

PRESZPAN

Klasa termalna izolacji B-130°C

TERESZPAN  
FOLIA POLIESTROWA 
(PET FILM)

 Klasa termalna izolacji F-155°C

FOLIA SZKŁOFLEX  

FOLIA NEN

FOLIA DMD 

TRIPLEX 20.08

ROYAPREGR

 Klasa termalna izolacji H-180°C

TUFQUIN TFT

THERNOMID AFA

ROYAGRID

 Klasa termalna izolacji N-200°C

TUFQUIN TPiT 
KOSZULKA FSG ELEKTROIZOLACYJNA

*IZOLACJE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA
W ofercie posiadamy standardowe izolacje giętkie, ale mamy możliwość pod zamówienie klienta dostarczenie pełnej gamy tego typu produktów m.in.: płyty szklano-epoksydowe TSE (EPGC), płyty bawełniano-fenolowe TCF (PFCC) TEKSTOLIT, folię poliamidową, taśmy mikowe EPOKSTERM itp.